Dotacje na informatyzację

W ostatnim czasie pojawiły się informacje o uruchomieniu lub planowanych naborach wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących informatyzację i cyfryzację przedsiębiorstw.

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP FE dla Łódzkiego (1.5)

7 września rozpocznie się nabór wniosków o pozyskanie dotacji na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku 4.0 i gospodarki opartej na danych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wspierana będzie transformacja cyfrowa, która polega na przekształceniu modeli biznesowych polskich firm. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty inwestycyjne poprawiające zaawansowanie technologiczne firm.

Dodatkowo środki będzie można wykorzystać na poprawę systemów procesowych i przestawienie firm na cyfrowy łańcuch dostaw oraz wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej działalności.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Wsparcie mogą pozyskać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa łódzkiego.

Wartość dotacji

wartość dofinansowania w maksymalnej kwocie: 1 000 000 zł

minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 000 zł

Kwoty wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw – max. 60%

kwoty wsparcia dla średnich przedsiębiorstw – max. 50 %

Ostateczny termin składania wniosków: 25 września 2023 roku.

Wnioski należy składać do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Korzystaj z dofinansowania wprowadzając cyfrowe rozwiązania

Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego 2.4

4 września rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów cyfryzacji przedsiębiorstw, w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla województwa lubelskiego.

Dofinansować będzie można te działania, które wpływają na zwiększenie zaawansowania cyfrowego MŚP, w tym do rozwoju Przemysłu 4.0.

Zakresem objęte są projekty prowadzące do transformacji cyfrowej MŚP, rozwój ich kompetencji cyfrowych i wdrożenie specjalistycznych rozwiązań.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Szanse na wsparcie będą miały działania polegające na:

 • wdrożeniu specjalistycznych oraz dedykowanych czyli „szytych na miarę” rozwiązań cyfrowych, dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. W szczególności polegających na zmianie modeli biznesowych w stronę Przemysłu 4.0, wykorzystujących rozwiązania cyfrowe, oparte na gromadzeniu , analizie, wymianie i przetwarzaniu danych;
 • cyfryzacji przedsiębiorstw;
 • zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych;
 • przestawieniu się firm na cyfrowy łańcuch dostaw;
 • wprowadzaniu produktów i usług opartych na technologii informacyjno- komunikacyjnej (TIK) do codziennej działalności;
 • digitalizacji procesów biznesowych w eksporcie;
 • wzmocnieniu potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw;
 • zastosowaniu rozwiązań wspierających firmę, w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Przewiduje się również wsparcie dla projektów pozwalających rozszerzać i udoskonalać stosowane dotychczas w przedsiębiorstwie cyfrowe technologie poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych i dostosowanie ich do specyfiki przedsiębiorstwa.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego

W ramach projektów przewiduje się nabycie gotowych rozwiązań cyfrowych i dostosowanie ich do potrzeb firmy, jak i zakup systemów wykonanych na zlecenie wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje

Projekty realizowane w tym zakresie mogą dotyczyć wdrożenia wyłącznie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, które będą dedykowane dla potrzeb konkretnej firmy.

Wyłączone z dofinansowania zostały:

 • zakupy programów biurowych, księgowych
 • systemy operacyjne, które korzystają z powszechnie znanych technologii.

Nabór wniosków będzie trwał od 4 września do 12 października.

Instytucją ogłaszająca nabór jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 800 000 zł

Premiowane projekty

Między innymi premiowane są rozwiązania zakładające zarządzanie procesem zamówień i zaopatrzenia (E-Procurement), e-faktury: e- podpisy; elektroniczny obieg dokumentów; planowanie budżetowania i monitorowanie zakupów.

Kwoty wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw:

 • 70% dofinansowania na koszty wartości niematerialnych i prawnych; usługi doradcze; środki trwałe (max 10% kosztów kwalifikowanych projektu)
 • 50% dofinansowania do szkoleń

Kwoty wsparcia dla średnich przedsiębiorstw:

 • 60% dofinansowania na koszty wartości niematerialnych i prawnych; usługi doradcze; środki trwałe (max 10% kosztów kwalifikowanych projektu)
 • 50% dofinansowania na szkolenia

Przewiduje się również wsparcie dla projektów pozwalających rozszerzać i udoskonalać stosowane dotychczas w przedsiębiorstwie cyfrowe technologie poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych i dostosowanie ich do specyfiki przedsiębiorstwa.

Zyskaj granty i zwiększ skuteczność swojej firmy

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Informacja o pierwszym naborze wniosków pojawiła się 4 lipca.
W ramach działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie implementacji rozwiązań automatyzacji i robotyzacji. Ma to poprawić odporność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zmiany koniunkturalne oraz budowę przewagi konkurencyjnej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem w postaci dofinansowania mogą zostać objęte projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące:

 1. Wykonanie diagnozy dojrzałości cyfrowej firmy lub audytu technologicznego. Chodzi tu głównie o wskazanie procesów biznesowych, usługowych oraz produkcyjnych, które mogą podlegać robotyzacji i automatyzacji, a także opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (tzw. Roadmap). Polega ona na opracowaniu strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. Mapa drogowa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie i musi zostać opracowana przed złożeniem wniosku o dotację.
 2. Wdrożenie działań wynikających ze stworzonej mapy drogowej w firmie, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji, zakup robotów, automatów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania czy usług szkoleniowych i niezbędnych do uruchomienia oraz obsługi.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O wsparcie w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2) mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw podlaskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego, a także części województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Wartość dotacji

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 miliony złotych.
Budżet dla pierwszego naboru wniosków to 100 000 000 złotych.

Nabór wniosków potrwa od 2 sierpnia do 25 października 2023 roku.

Dodatkowe informacje

Kolejny nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2024 roku.

Co można dofinansować?

W ramach realizowanych projektów dofinansowanie można uzyskać na szereg kosztów kwalifikowanych:

 1. Zakup środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn.
 2. Zakup oprogramowania lub innych wartości prawnych oraz w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Oprogramowanie powinno obsługiwać i wspierać procesy implementacji automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne, technologie pozwalające na współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne wspierające optymalizację produkcji, a także przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania nimi i właściwej komunikacji.
 3. Koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i wykonaniem mapy drogowej;
 4. Koszty usług doradczych niezbędnych do implementacji mapy drogowej;
 5. Koszty niezbędnych materiałów budowlanych oraz robót, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, max. 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych;
 6. Koszty usług szkoleniowych.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) udzielane będzie w formie dotacji warunkowej, która podlega zwrotowi w zależności od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej beneficjenta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w wysokościach podanych w załączniku 4 do Umowy dokumentacji konkursowej.

Zyskaj do 75% finansowania na cyfryzację

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A2.1.1.
Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

6 lipca bieżącego roku rozpoczął się centralny nabór wniosków o dotacje na inwestycje wspierające cyfryzację oraz robotyzację przedsiębiorstw na terenie całej Polski (KPO A2.1.1). Działanie dotyczy wspierania tych obszarów w celu wzrostu poziomu automatyzacji.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Bezzwrotną dotację w ramach tego działania przedsiębiorstwa mogą otrzymać na między innymi:

 1. Wykonanie dziedzinowych platform cyfrowych. Wchodzą w ten zakres dedykowane klientom platformy usług on-line oraz integracja obecnych systemów informatycznych np. w zakresie łańcuchów dostaw lub świadczenia usług,
 2. Wykorzystanie rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji do zarządzania procesami firmy;
 3. Innowacyjne rozwiązania skierowane na transformację cyfrową procesów biznesowych np. procesów operacyjnych, zarządczych lub pomocniczych;
 4. Implementacja dedykowanych systemów automatyzujących procesy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, a także wykorzystujące chmurę obliczeniową oraz sztuczną inteligencję, a także systemów korelacji zdarzeń oraz monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów IT i danych osobowych w firmach;
 5. Wykorzystanie rozwiązań sztucznej inteligencji oraz cloud computing w procesach produkcyjnych;
 6. Wspieranie tworzenia Przemysłu 4.0 z uwzględnieniem robotyzacji;
 7. Implementacja i budowa inteligentnych linii produkcyjnych oraz fabryk (tzw. Smart factory),
 8. Wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), a także wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT).

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty zakupu nieruchomości (grunty, budynki) oraz planów i projektów oraz nadzoru czy koszty robót budowalnych. Do kosztów zaliczają się również zakupy nowych środków trwałych, a także koszty patentów, nabycia oprogramowania, utworzenia platform cyfrowych czy amortyzacji nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Dofinansowanie może otrzymać każde duże przedsiębiorstwo mające siedzibę na terenie Polski.

Maksymalne poziomy dofinansowania uzależnione są od miejsca realizacji projektów zgodnie z mapą pomocy regionalnej znajdującej się na stronie PARP.

Wartość dotacji

Budżet konkursu to ponad 1 miliard złotych

Pomoc w konkursie będzie udzielana w postaci bezzwrotnych dotacji oraz w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Nabór wniosków trwa do 14 września 2023 roku.

Dodatkowe informacje

Minimalny wkład własny w koszty kwalifikowane to 25%

Projekty zgłaszane w konkursie muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku.