§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony primesoft.pl i aplikacji V-DESK przez spółkę Primesoft Polska sp. z o.o. (dalej: „PRIMESOFT”).
 2. Administratorem danych jest spółka Primesoft Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000221565 , posiadająca numer NIP: 7831592998, numer REGON: 634610845 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Polityki Prywatności, jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez PRIMESOFT.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez PRIMESOFT może skutkować niemożnością świadczenia przez PRIMESOFT na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez PRIMESOFT, w zakresie danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.primesoft.pl oraz aplikacji mobilnej V-DESK.
 6. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).
 7. Wyrażenia użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z usługi PRIMESOFT, chyba że okoliczność przeciwna wynika z Polityki Prywatności.

§ 2. Przetwarzanie danych

Przekazane przez Użytkowników dane, przetwarzane są w celu:

 1. założenia Konta Użytkownika oraz świadczeniu przez PRIMESOFT usług elektronicznych, w tym zapewnianie obsługi Użytkownika, zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych;
 2. przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora;
 3. realizacji płatności z wykorzystaniem Aplikacji lub Serwisu,
 4. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu korzystania z usługi PRIMESOFT.

§ 3 Adres IP oraz pliki cookies

 1. PRIMESOFT jest uprawnione do gromadzenia danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na Urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym Urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.

§ 4. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik, który przekazał PRIMESOFT swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji.
 2. Użytkownik może zwrócić się do PRIMESOFT z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do PRIMESOFT na następujący adres e-mail: office@primesoft.pl
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z usługi PRIMESOFT.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 28.11.2016 r